Ñà tyintyé kue nà satyiun núù ñu'un ntya'i a nùú kana ña katso ña náni Programa de Alivio Económico para Trabajadores Agrícolas y de Alimentos


Programa yo tsá'a tutu ña $600 nùú kue nivi satyiun campu á kue na satyiun nùú kuva'a kue kuñu, á kue nà satyiun kue nùú kuya'vi ña kantsó takua tyintye na mee na vityi ña inka kue'e náni COVID-19.

Pre-Register Now Using the Form Below

Kue ña ntakatu'un kue nìvi ntáki' in xu'un yo

¿Ána kúu kaka xu'un yo?

kue nìvi nà satyiun kue campo á kue nùú kana ña katsó, ná satyiun nùú kuva'a kuñu, kue nà satyiun nùú kuya'vi ña katsó mantya tá 27 yòó xína kuia 2020 mantya nà nti'i tunto'o yée ko tsí kue'e náni COVID-19 kúu kue na kuu kaka xu'un yo.

¿Ntyi tsiniñu'un ni takua kaka ña?

Tu'un kuiti: kue na satyiun yo tsiniu'un ntakua'a na kue tutu nùú ka'an ñà satyiun na nùú kuva'a kue ña tsátsi na, nùú kuva'a kuñu, nùú skuanú nan kue kiti á nùú kuya'vi ña katsó. Tya tsiniu'un sna'a na kue tutu nùú vatsi sivi na tá kúu kaka na xu'un yo.

Kue ñà kúu ntakua'a kueni ñà ntakani ntyi satyiun kue ni

 • Tutu ñà tyávi ni kue impuesto ni náni W-2
 • Tutu ñà ki'in ya'vi ni
 • Tutu ñà nì kivi ni satyiun ni
 • Tutu nani VISA H2A, Á VISA H2B
 • Kue foto nùú satyiun ni
 • Tutu nùú ntyaa ni ntani ni ntyi sátyiun ni

*Vasú ìin tutu yo tsiniñu'un takua'a ni

Kue ñà kùu ntakua'a kueni nùú vatsi sivi ni

 • Tutu ñà skakani á tutu kava ntyí yée ni
 • Tutu ña satyiun ni ña ñùu ni á ñuu to'o
 • Tutu ntsá'i nùú satyiun ni
 • Ntyi tutu nì kuu só nùú inka foto ni
 • Kue tutu nùú kòò foto ni vatsi: ntakua'a
 • Ni uvi tutu nùú kantyá sivi ni

*K úu kaka ña ntyi tutu nì kúu yo

Takua má stavi na kueni nùú kana kue tutu ño'o tsiniñu'un sa'a ni:

Kòo ya'vi takua kaka ni ña tyintyé nivi náni Alivio para Trabajadores Agrícolas y Alimentarios (FFWR). Takua kue organización ñà ne'e xu'un kuenta ña kúu USDA kúu kue ña ntaki'in tutu nùú kúu kaka kueni ñà ná tyintye kueyi ni tatu satyiun kueni nùú campu á nuu kana ña tsátsi na. Miki ntakua'a kueni kue tutu iñu'u ni nùú vatsi sivi ni á kue tutu satyiun ni, nùú kue organización ña kùe satyiun kuenta yo.